Административни услуги - Хуманитарни и социални дейности

Услугите предоставяни в звено хуманитарни дейности  и социална политика в община Перущица

Нормативна база: Закон за вероизповеданията, Закон за социалното подпомагане и правилника по приложението му,  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Перущица, Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от ДСП в община Перущица.

Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията
Необходими документи:
•    Заявление за вписване в регистъра на вероизповеданията - файл;

Приготвяне и доставка на храна до дома на потребителя
Необходими документи:
•    Заявление - файл;
•    Документ за самоличност;
•    Копие от Решение на ТЕЛК;
•    Медицинско удостоверение от личния лекар за общото здравословно състояние (степен на подвижност, самообслужване, хронични заболявания и др.);
•    Копие от удостоверение за участие във войните, когато лицето е ветеран или Решение на ТЕЛК за военно-инвалид;
•    Декларация за семейно и имотно състояние - файл;
•    Копие от документ удостоверяващ актуалния размер на пенсията, личния доход;
•    Декларация за ползване личните данни на кандидата - файл;
Срок на предоставяне на услугат:  в рамките на текущата финансова година
Месечна такса: месечна такса в размер , съответстващ на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 60% от личните си доходи.

Предоставяне на почасови услуги от звено за услуги в домашна среда към ДСП
Необходими документи:
•    Заявление - файл;
•    Документ за самоличност;
•    Медицинско удостоверение от личния лекар за общото здравословно състояние (степен на подвижност, самообслужване, хронични заболявания и др.);
•    Копие от Решение на ТЕЛК;
•    Декларация за ползване личните данни на кандидата - файл;
•    Декларация за ползване на услуги - файл;
•    Декларация за семейно и имотно състояние - файл;
Срок: в рамките на текущата финансова година.
Такса: таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социалната услуга; таксите се определят по часова ставка в размер на 1,00лв. /час (един лев за един час).