Туристически информационен център

Туристически информационен център Перущица разполага с информация за природни забележителности, музеи и исторически паметници, културни и спортни прояви и събития, туристически маршрути, хотели и други места за настаняване в града и околностите.

В туристическия център се поддържа детайлна база за всички налични природни, културни, архитектурни и исторически забележителности на територията на община Перущица. Центърът консултира предприемачи за създаването на възможно най-атрактивен за туристите културно-исторически продукт, разработва рекламни материали и представя община Перущица на регионални, национални и международни туристически борси и изложения.

Туристическият информационен център е  изграден по проект „Община Перущица -  неделима част от историята, културата и бъдещето на Европа“ и е финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските район 2007-2013 година.

Популяризиране на историята, културата, традициите и природните дадености, с които общината разполага за развитието на интегриран туризъм, е основна цел на центъра. Построяването му подобри туристическата инфраструктура, съвместната дейност между администрацията, неправителствения сектор, хотелиери, винарски изби и организации от областта на туризма в община Перущица. Всички тези дейности ще осигурят необходимите условия за превръщането на интегрирания туризъм в сериозен отрасъл на общинската икономика. Центърът разполага с информация за културните и спортни прояви и събития, туристическите маршрути, хотели и други места за настаняване в града и околностите.