Административни услуги - Строителство, архитектура и благоустройство

Нормативна база: Закон за устройство на територията и наредби за неговото приложение; Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му; Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба за реда и условията за ползване временно на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки,наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите, Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Перущица, Наредба  за условията на поставяне на преместваеми обекти съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ, Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Перущица.

Издаване на скица на урегулиран(и) / (неурегулиран(и) поземлен(и) имот(и)
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост;
• Квитанция за платена такса.
Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена: 15 лв.

Издаване на виза за проектиране
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост;
• Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:
а) чл. 38, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост:
- нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи  на обектите- при обект на първия или на полуподземния етаж №...../..............г.;
- решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта - при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.  №...../.........г.;
б) чл. 39, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  при промяна на предназначението на част или на цяла сграда  в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване -  освен съгласията по чл. 38  и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти №....../...............г.;
в) чл. 183, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот- договор в нотариална форма с останалите собственици ;
г) чл. 183, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при надстрояване или пристрояване  на сграда -етажна собственост -договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма  и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.
Срок: 14 дни
Цена: скица с виза за проучване и проектиране с нанесен подземен кадастър - 60 лв.; преустройство по общия ред – 25 лв.

 

 

Одобряване на инвестиционен проект
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради на жилищностроителни кооперации- и влязло в сила решение на общо събрание за приемане на проекта;
• Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3; чл.41, ал.2; чл.50; 51; 59; 133,ал.6 и чл.134,ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Архитектурна;
• Конструктивна (конструктивно заключение);
• Трасировъчен план и вертикална планировка;
• Инсталационни проекти за: ВиК, Ел.,ОВК, и др.;
• ПБЗ;
• Технологична;
• Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква);
• Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по.желание на възложителя;
• Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Оценка за съответствието на част "Конструктивна" извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите;
• Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
• Документи, доказващи наличието на съгласия;
• Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот, при обекти на допълващо застрояване.
Срок: 14 дни – с комплексен доклад / 30 дни – с разглеждане на ОЕСУТ
Цена:
А. за жилищни сгради 1 лв./м2 РЗП /мин. 150лв./;
Б. за смесени и обществено-обслужващи – 1.30лв./м2 РЗП /мин. 200 лв./;
В. производствени сгради - 1.50 лв./м2 РЗП /мин. 300лв./;
Г. гаражи, летни кухни, стопански постройки  - 50 лв.;
Д. вилни сгради - 1.30 лв./м2 РЗП /мин. 200 лв./;
Е. огради /плътни/ - 1 лв./м.л. /мин. 30 лв./;
Ж. пристройка и надстройки по т. А, Б, В с преустройство - 1.30 лв./м2 /мин. 200 лв./;
З. преустройство по т. А, Б, В без конструктивна намеса – 1лв./м2;

За пречиствателни съоръжения за отпадни води – 30 лв./м3  /мин. 50 лв./;

За топло преносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи:
до 40 м.л. – 30 лв.;
до 500 м.л. – 30 лв.+0.50 лв./м.л.;
до 1000 м.л. – 200 лв.+ 0.20 лв./м.л.;
над 1000 м.л. – 300 лв. + 0.15 лв./м.л.;

За електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи:
до 100 м.л.-70 лв.;
до 500 м.л.- 70 лв. + 0.20 лв./м.л.;
до 1000 м.л.- 200 лв. 0.15 лв./м.л.;
над 1000 м.л.– 300 лв + 0.10 лв./м.л.;

А. улици – 1.0 лв./м.л. /мин. 50 лв./;
Б. кръстовища – 1 лв./м2;
В. проекти за благоустрояване и озеленяване на площадки – 0.10 лв./м2 /мин.50 лв./;
Г. мостови съоръжения – 25 лв./м.л. – премостване;
Д. подпорни стени и съоръжения – 25 лв./м2;

Съгласуване на идеен инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за съответствие, по който се издава разрешение за строеж (чл.142 ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ))
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради на жилищностроителни кооперации- и влязло в сила решение на общо събрание за приемане на проекта;
• Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3; чл.41, ал.2; чл.50; 51; 59; 133, ал.6 и чл.134, ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:
• Архитектурна;
• Конструктивна (конструктивно заключение);
• Трасировъчен план и вертикална планировка;
• Инсталационни проекти за: ВиК, Ел., ОВК, и др.;
• ПБЗ;
• Технологична;
• Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква);
• Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя;
• Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Оценка за съответствието на част "Конструктивна" извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите;
• Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа, втора  и трета категория;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
• Документи, доказващи наличието на съгласия;
• Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот, при обекти на допълващо застрояване.
Срок за извършване на услугата: 14 дни, от датата на постъпване на заявлението
Цена: 50 % от съответната такса за одобрение на технически проект

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради на жилищностроителни кооперации- и влязло в сила решение на общо събрание за приемане на проекта;
• Заповед на кмета за допускане изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
• Проект за ПУП, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим;
• Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:
• Архитектурна;
• Конструктивна (конструктивно заключение);
• Трасировъчен план и вертикална планировка;
• Инсталационни проекти за: ВиК, Ел.,ОВК, и др.;
• ПБЗ;
• Технологична;
• Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква);
• Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по.желание на възложителя;
• Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Оценка за съответствието на част "Конструктивна" извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите;
• Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
• Документи, доказващи наличието на съгласия;
• Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот, при обекти на допълващо застрояване.
Срок: 30 дни
Цена: коефициент 1,3 от таксата за одобряване на ПУП + 1,3 по таксата за одобряване на технически проект

Одобряване на проекти за отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура за свързване с отделните недвижими имоти и издаване на разрешително за прокопаване на терени - общинска собственост
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради на жилищностроителни кооперации- и влязло в сила решение на общо събрание за приемане на проекта;
• Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква);
• Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по.желание на възложителя;
• Оценка за съответствието на част "Конструктивна" извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите;
• Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
• Документи, доказващи наличието на съгласия.
Срок: 14 дни – с комплексен доклад / 30 дни – с разглеждане на ОЕСУТ
Цена:
За топло преносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи:
до 40 м.л. – 30 лв.;
до 500 м.л.– 30 лв. + 0.5 лв./м.л.;
до 1000 м.л.– 200 лв.+.20 лв/м.л.;
над 1000 м.л. – 300 лв. + 0.15 лв./м.л.;

За електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи:
до 100 м.л. - 70 лв.;
до 500 м.л. - 70 лв. + 0.2 лв./м.л.;
до1000 м.л. - 200 лв. 0.15 лв./м.л.;
над 1000 м.л. – 300 лв. + 0.10 лв./м.л.;

Издаване на разрешение за строеж
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж);
• Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Архитектурна;
• Конструктивна (конструктивно заключение);
• Трасировъчен план и вертикална планировка;
• Инсталационни проекти за: ВиК, Ел.,ОВК, и др.;
• ПБЗ;
• Технологична;
• Документи, доказващи наличието на съгласия;
• Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване;
• Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква);
• Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по.желание на възложителя;
• Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Оценка за съответствието на част "Конструктивна" извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите;
• Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
• Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл.147, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Срок: 7 дни
Цена: 20% от такса за одобряване на проекта /мин. 30 лв./

 

Презаверяване на разрешение за строеж по чл.153 ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Разрешение за строеж - оригинал;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж);
• Одобрен инвестиционен проект, по който е издадено разрешението за строеж;
• Документи, доказващи наличието на съгласия;
• Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване;
• Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква);
• Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по.желание на възложителя;
• Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Оценка за съответствието на част "Конструктивна" извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите;
• Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
• Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл.147, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Срок на услугата: 30 дни
Цена: 50% от предвидената такса по общия ред

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект (чл.48 и чл.147 от ЗУТ)
Необходими документи:
• Заявление - файл;
• Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
• Становище на инженер-конструктор;
• Оценка за съответствието на част "Конструктивна" извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите;
• Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.
Срок на услугата: 14 дни
Цена: 1.3 по таксата за издаване на разрешение за строеж

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени строежи в действащ кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ
Необходими документи:
• Заявление - файл;
• Копие на разрешение за строеж;
• Геодезическо заснемане;
• Квитанция за платена такса.
Срок: 14 дни
Цена: 25 лв.

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво на строеж във връзка с разпоредбите на чл.157, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Необходими документи:
• Заявление - файл.
Срок: посочената в заявлението дата
Цена: 15 лв.

Удостоверение за степен на завършеност на строеж
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост;
• Разрешение за строеж;
• Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
• Одобрени инвестиционни проекти;
• Квитанция за платена такса.
Срок: 14 дни
Цена: 50 лв.

Констатиране на факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (ТСУ), касаещи завършеността на сграда в груб строеж (изготвяне на констативен акт) - чл.181, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж);
• Копие от издаденото Разрешение за строеж;
• Копие от Протокол за определяне строителна линия и ниво със съответните заверки до кота било, изискващи се по чл. 159 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Срок на услугата: 14 дни
Цена: 20 лв.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория
Необходими документи:
• Искане за регистриране на строеж от четвърта категория - файл или пета категория - файл;
• Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;
• Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:
• разрешение за строеж (акт за узаконяване);
• Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива;
• Заверена заповедна книга;
• Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
• Констативен акт по чл.176, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успушно проведени единични изпитания на машини и съоражения;
• Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
• Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
• Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
• Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа; Квитанция за платена такса.
Срок: 7 дни
Цена:
А. за строежи от категория: 
ІVа1 -150 лв./км. в урбанизирани територии -250 лв./км. извън урбанизирани територии;
ІVа2  - 200 лв./км.
Б. за строежи от категория:
ІVб1 - 200 лв. + 0.50 лв./м2;                                                          
ІVб2 – 200 лв. + 0.60 лв/м2;                                                        
ІVб3 - 200лв. + 1.0лв./м2;                                                    
ІVб4 – 250 лв.
В. за  строежи от категория:
ІVв - 200 лв. + 1.0 лв./м2 за основни производствени корпуси и сгради 
и 100 лв. + 0.50лв./м2 РЗП на обслужващи сгради и съоръжения.
Г. за видове строежи от категория:
ІVг - 50 лв./дка. + 2 лв. на паркомясто.

А. за строежи от категория:
Vа1 – мин. 150 лв. + 0.50 лв./м2;
Vа2 - мин. 150 лв. + 0.60 лв./м2;
Vа3 - мин.  150 лв. + 0.50 лв./м2;
Vа4 - мин. 150 лв.+1 лв./м2, за  павилиони  мин. 70 лв. + 1 лв./м2;
Vа5 -  2 лв. на паркомясто + мин. 50 лв. за бр. гараж;
Б. за видове строежи от категория :
Vб - мин. 150 лв. + 1 лв./м2 за основни производствени корпуси и сгради и мин. 50 лв. + 0.20 лв./м2 за обсл. сгради и съоръжения
В. за строежи от категория
Vв – мин. 70 лв.+ 1лв./м2, /макс. 300 лв./.

 

Изготвяне на ПУП, изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) цялостна процедура по разглеждане изменение на действащи устройствени планове (за имот); цялостна процедура по изменение на регулационни планове по взаимно искане на пряко заинтересовани собственици
Необходими документи:
• Искане за разрешаване/допускане - файл;
• Искане за одобряване - файл;
• Документи за собственост;
• Проект (с обем и съдържание, съгласно Наредба № 8);
• Скица с предложение за исканото изменение;
• Мотивирано предписание;
• Данни за заинтересованите съседи по чл.131 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17, ап.2 т.2 и 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти в които се иска свързано  ниско застрояване, съгласно чл.21, ал.4 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Съгласувателни писма от заинтересуваните централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества в случаите, когато са  изисквани с мотивираното предписание;
• Квитанция за платена такса.
Срок за извършване на услугата: до 14 дни; до 30 дни.
Цена на услугата, както следва:
-за жилищна зона – 30 лв.;
-за производствена зона - 50 лв.; 
-за жилищно застрояван - 30 лв.;
- за производствена и обслужваща дейност - 50 лв.
А. В жилищни зони:
за 1 урегулиран поземлен имот - 75 лв.;
над 1 урегулиран поземлен имот /N=брой УПИ/ 75 лв. +20 лв. за всеки следващ.
Б. Промишлени зони
до 1 дка. в УПИ- 120 лв.;
над 1 дка. в УПИ 120 лв + 0.30лв./м2 над 1дка. в УПИ;
В. За линейни обекти / Ел., ВК и др./ - 0.30 лв./м.л.
до 5 дка. – 75 лв.;
над  5 дка. – 75 лв. + 15 лв. за всеки следващ декар 100 лв.;
Допускане изработвне на комплексен проект 80лв.

Разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ
Необходими документи по чл.56 от ЗУТ:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост на имота, в който ще бъде разположен обекта;
• Скица-извадка от действащ регулационен план с нанесени комуникации;
• Одобрена схема за разположение на обекта с нанесени размери;
• Писмено съгласие или договор за отдаване под наем на заетата от обекта площ - за чужди имоти;
Срок: 30 дни
Цена: 30.00 лв. одобряване на схема; 15 лв. разрешение за поставяне

Необходими документи по чл.57 от ЗУТ:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост на имота, в който ще бъде разположен обекта;
• Ситуационно решение и/или архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб и/или снимки, колажи и други материали, показващи адаптация на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) в градската среда за външни реклами;
• Снимки, колажи и други материали, показващи адаптация на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) в градската среда за външни реклами;
• Писмено съгласие или договор за отдаване под наем на заетата от обекта площ при разполагане на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) върху обекти, чужда собственост.
 Срок: 30 дни
 Цена : 30.00 лв. одобряване на схема; 15 лв. разрешение за поставяне
Ползвателят е длъжен да спазва изискванията на Наредбата за  условията на поставяне  на преместваеми обект съгласно чл.56 и 57 от ЗУТ в община Перущица.

Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 и § 127, ал.1 от ПРЗ на ЗИД на Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост;
• Копие от скица на имота;
• Доказателства за времето на изпълнение на незаконния строеж (съгл. чл. 225, ал.5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), допустими по гражданско-процесуален кодекс (ГПК), включително декларации.
Срок: 14 дни
Цена: жилищни сгради - 50 лв.; Производствени сгради - 100 лв.

 

Удостоверение за адрес на имот или включване на адреса в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Нотариален акт или документ за собственост.
Срок: 14 дни
Цена: 3 лв.

Удостоверение за идентичност на поземлен имот (ПИ)
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост;
• Квитанция за платена такса.
Срок: 14 дни
Цена: 25 лв.

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториални и селищно устройство (ТСУ)
Необходими документи:
• Искане по образец - файл;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж);
• Други (Приложенията се намират към заявлението за скица).
Срок: 14 дни
Цена: 20 лв.

Заверка на копие на документ от технически архив
Необходими документи:
• Искане по образец; - файл;
• Документ за собственост (отстъпено право на строеж);
• Други.
Срок: 14 дни
Цена: формат А4 – 10 лв; формат А3 – 20 лв.