Административни услуги - Стопански дейности

Административни услуги в звено Стопански дейности в община Перущица за туризма

Нормативна база: Закона за туризма и наредбите по неговото прилагане, Наредба за търговската дейност на територията на община Перущица, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Перущица, Тарифа за таксите които се събират по закона за туризма.

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма.
Необходими документи:
•    Заявление по образец - файл;
•    Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз - файл;
•    Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци - файл;
•    Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
•    Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл.121, ал.5;
•    Формуляр по образец за определяне на категорията;
•    Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
•    Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
•    Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
•    Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
ПРИ ПРОМЯНА в обстоятелствата:
•    Заявление за прекратяване на удостоверение за категоризиране - файл;
•    Заявление за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър на заведение за хранене и развлечения  - файл;
•    Декларация за обстоятелствата, при които е загубено или унищожено удостоверение за категоризиране - файл.
Срок: Временно удостоверение до 2 месеца, след което се което се издава постоянно със срок до 5 години.
при промяна на обстоятелствата: 14 дни
при потвърждаване на категоризация: 14 дни
Такса : съгласно Тарифа по чл.69 от ЗТ
На осн. чл.137, ал.1, т. 4 от Закон за туризма, категорията се прекратява, ако в срок до три месеца от издаване на категорийната символика лицето извършващо дейност в обекта не се яви за получаването и.

Категоризиране на места за настаняване, клас "а" и клас "б", на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма.
Необходими документи:
•    Заявление по образец - файл;
•    Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз - файл;
•    Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци - файл;
•    Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
•    Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл.121, ал.5;
•    Формуляр по образец за определяне на категорията;
•    Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
•    Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
•    Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
•    Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
Срок за издаване на удостоверение за категоризиране : до 2 месец от подаване на заявлението.
при промяна на обстоятелствата: 14 дни
при потвърждаване на категоризацията: 14 дни
Такса: съгласно Тарифата по чл. 69 ал.з от ЗТ
На осн. чл.137, ал.1, т. 4 от Закон за туризма, категорията се прекратява, ако в срок до три месеца от издаване на категорийната символика лицето извършващо дейност в обекта не се яви за получаването и.
На основание Чл.116 от Закона за туризма:
Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.
- Образец на регистъра се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в Общината за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.
- Образецът на справката-декларация се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - файл.
- За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.

Прекратяване действието на категоризация на туристически обекти - средства за подслон и заведения за хранене и развлечения
Необходими документи:
•    Искане по образец - файл;
•    Удостоверение за категоризиране - оригинал;
•    Копие от документа за собственост на обекта;
•    Копие от документ за промяна на вида, реконструкция или разширение на туристическия обект.
Срок за издаване заповед за прекратяване – 14 дни
Цена: не се заплаща

Извършване на търговска дейност на открити площадки.
Необходими документи:
•    Заявление по образец - файл;
•    Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
•    Удостоверение за данъчна регистрация и за платени данъци и такси;
•    Копие от карта за БУЛСТАТ;
•    Удостоверение от общинската администрация гр. Перущица за липса на финансови задължения към общината до момента на подаване на заявлението;
•    Скица с местоположението на обекта,  заверена от Гл. архитект за разполагане на маси пред обекти за хранене и развлечения
Срок за издаване на разрешение: Разрешението се издава за срок не по дълъг от една година. Търговецът може да прекрати дейността си след писмено предизвестие в седемдневен срок.
Търговецът трябва да спазва задължителните изисквания при извършване на търговска дейност на открито съгласно чл.23 от Наредба за търговската дейност на територията на община Перущица.
Такса:
-    За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция на територията на  пазара  се заплаща такса както следва:
  а/ на ден         1 лв/кв.м.
  а/ на месец         25.00 лв./кв.м.
-    За ползване на тротоари, площадки, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, будки и павилиони /подвижни и преносими/, се събира такса в размер както следва:
1.    За сергийна улична търговия /колички, витрини/ - 4 лв. на ден за кв. м.
2.    Разполагане на маси и столове пред заведенията за обществено хранене за консумация на място – 1 лв. на месец за кв. м.

-    Таксите за заета площ за обектите се заплащат за периода от 01 април до 31 октомври/ летен период/, освен ако не се ползват целогодишно.
-    За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, се събира такса на квадратен метър за
       На ден 0,15 лева
       На месец 6 лева
-    Такса за поставяне на автомати за кафе  на бр. -25лева  на месец
-    Такса за поставяне на стационарни преместваеми съоръжения за извършване на търговска дейност – 1,50 лева на кв.м. на месец