Развитие

В стратегията за развитие на Перущица са поставени основните цели:

  • - да се превърне в привлекателна туристическа дестинация със свое неотменимо място в Южен централен район,
  • - да стане център на екологично земеделие и лозаро-винарство,
  • - спортен център на района,
  • - град с чиста околна среда и развита инфраструктура.

Община Перущица активно кандидатства и реализира европейски проекти и национални програми, за развитие на района и неговите природни и исторически ценности.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ

 

ОТЧЕТ 2016 Г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА   


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ПРЕЗ 2015-2020 Г.  

 

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Перущица за 2015 г.   

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Перущица за 2016 г.  

ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на Община Перущица
Прогноза за социално-икономическо развитие   
Зелена система, отдих и спорт – Пространствено развитие на територията   
Зелена система, отдих и спорт – Направления на отдиха  
Недвижимо културно наследство  
Транспортно-комуникационна система   
Водоснабдяване и канализация 
Електрификация  
Опорен план на недвижимо културно наследство  
Електронна, съобщителна мрежа, телекомуникации  
Газификация  
Геоложко зониране и санитарно-охранителни зони   
Проблемни зони и потенциал за развитие 

Обяснителна записка към Общ устройствен план
Колектив 
Съдържание 
Цели и анализ на територията 
Култура и недвижимо културно наследство 
Баланс на територията 
Труд, Зелена система, Транспортна и инженерна инфраструктура, Развитие 
Правила и нормативи за прилагане на ОУП 

Регионални икономически, културни и социални връзки
Карта на Перущица

Писмо Агенция "Пътна инфраструктура"
Землище град Перущица
Списък културни ценности
Становище на Министерство на културата
Удостоверение от Министерство на културата

Доклад за екологична оценка 

Приложения към доклад за ЕО

Нетехническо резюме на доклада за ЕО

Приложения към нетехническо резюме на доклада за ЕО
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на ОУП Община Перущица  

Отчет за изпълнение целите на администрацията на община Перущица за 2014 г.
Наръчник с методика, инструментариум и правила за мониторинг,контрол и оценка на политиката за развитие на туризма в община Перущица

Становище на РИОСВ  за ЕО към ОУП

 

 

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 година   
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 - 2013 година

 

СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение по ОПАК
Съобщение за проведено обучение по ОПАК
Съобщение за проведено обучение по ОПАК
Съобщение за проведено обучение по ОПАК