Административни услуги - Нотариална дейност

Нотариална дейност

Нормативна база: извършване на нотариални удостоверения въз основа на  чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Видове удостоверения:
1.    Удостоверяване подписите на частни документи, които са едностранни волеизявления и не подлежат на вписване;
2.    Удостоверяване подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от закона за задълженията и договорите;
3.    Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
Срок: веднага
Цена: съгласно тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.