Административни услуги - Местни данъци и такси

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Необходими документи:
•    Декларация - файл,
•    Документ за собственост (нотариален акт, съдебно решение, договор със силата на нотариален акт, постановление и др.);
•    Документ за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин (когато няма такъв, данъка се заплаща в “Местни данъци и такси”);
•    удостоверение за наследници за имот, придобит по наследство.
Срок – 2 месеца, считано от датата на придобиване на имота или учредяване на  правото на ползване или от настъпилата промяна във вече декларирани данни и 6-месечен при придобиване на имот по наследство.
При подаване на декларация след този срок  задълженото лице подлежи на санкция
Данък: За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данък за недвижимите имоти се дължи със 75 на сто намаление. Лицата предявяват правото си за ползване на данъчното облекчение чрез данъчна декларация и представяне на ТЕЛК решение в 2-месечен срок.
Данъкът се внася на две равни  вноски  от 1.03 до 30.06. и 30.10
На предплатилите от 1 март до 30 април се прави отстъпка за цялата година с 5 на сто.

Издаване на удостоверение по чл.41 от Закон за местни данъци и такси за платен данък наследство
Необходими документи:
•    Искане за издаване на удостоверение по образец, декларация по чл. 32 от ЗМДТ,
•    Удостоверение за наследници (копие от смъртен акт).
Срок за подаване:

Декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
Необходими документи:
•    Декларация - файл,
•    Копие от смъртен акт
Подаване на декларацията - Декларацията се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците, задължени да заплащат данък върху наследството. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения от 01.01.2005 г. За предходни периоди се дължи данък върху наследството.
Декларацията се подава, подписана от всички наследници/ заветници, като подадената в срок декларация от един наследник, ползва и другите. Всеки наследник може да подаде декларацията сам за себе си, като впише всички наследници по удостоверението за наследници.
Срок за подаване: 6 месечен считано от датата на откриване на наследството. Наследството се открива със смъртта на физическото лице.

Декларация  по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
Необходими документи:
•    Декларация – файл.
Срок на подаване:

Декларация по чл. 54, ал. 1  от Закона за местните  данъци и такси за притежаван лек автомобил
Необходими документи:
•    Декларация - файл;   
•    Документ за собственост (договор или митническа декларация),  а в случай когато е придобит от чужбина е необходимо договора да бъде преведен от заклет  преводач
•    Копие на големия талон на КАТ;
•    Застрахователна стойност на автомобила (копие) - предоставя се при липса на платен данък при прихвърляне;
•    Квитанция или платежен документ за платения данък при прехвърляне;
•    Квитанция или платежен документ за платения данък върху превозното средство;
•    Решение на ТЕЛК (при МПС до 117,64 k.w. и обем на двигателя до 2000 куб. см.).
•    Удостоверение за наследници (копие) - валидно към датата на подаване
Забележка: При предоставяне на тези документи да се носят и оригиналите
Срок:
- 2 месечен срок от придобиването на лек автомобил  или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък
-6 месечен срок от придобиването по наследство.
При подаване на декларация след този срок  задълженото лице подлежи на санкция.
Данък: Заплаща се на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
За придобитите през текущата година  МПС данък се заплаща в 2 месечен срок от придобиването им в размер на 1/12 от годишния данък  за всеки месец до края на годината включително и месеца на придобиването.
На предплатилите от 1 март до 30 април се прави отстъпка за цялата година с 5 на сто.

Декларация промяна регистрация автомобил
Необходими документи:
•    Декларация – файл.
Подава се при промяна на обстоятелствата – продадено, унищожено, бракувано и др. за закриване на партиден номер.
Срок на подаване:

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
Необходими документи:
•    Декларация за плавателно превозно средство – файл. или
      Декларация за въздухоплавателно – файл. или
      Декларация за пътнопревозно средство без автомобили – файл.
Срок на подаване:

Подаване на документи за облагане  с туристически данък по чл.61р от ЗМДТ
Необходими документи:
•    Декларация – файл.
Срок на подаване: до 31 януари на текущата година
Данък: Размера на данъка е определен в Наредбата за Местните Данъци и Такси  на Община Перущица.

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Необходими документи:
•    Декларация – файл.
Срок на подаване:

Издаване на удостоверение за данъчна оценка
Необходими документи:
•    Искане – файл.
Срок на подаване: обикновена -7 дни; бърза -3 дни; експресна -до 24 часа;

Цена: 5 лв.; за бърза -7.50лв.; експресна -10лв.За земеделски земи собствениците следва да представят  копие от скица  с валидност към датата на подаване на искането и удостоверение за характеристика на имота издадени от Общинска служба „Земеделие” гр. Стамболийски.

 

Искане за прихващане и възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал.1 ДОПК
Необходими документи:
•    Искане – файл.
•    Пълномощно (когато се подава от упълномощено лице)
•    Удостоверение за ТЕЛК (при ползване на облекчение)
Срок:
Услугата не се заплаща.

Искане за издаване на документи
Необходими документи:
•    Искане – файл,
Срок: до 7 дни. Бърза: до 3 дни, Експресна: до 24 часа
Такси за услугите:
Удостоверение за декларирани данни - 3,00 лв.; 4,50 лв,6,00лв
Удостоверение за наличие или липса на задължение-5лв,7,50лв,10лв
Заверено копие от данъчна декларация-5лв,7,50лв,10лв.
Удостоверение за платен данък върху наследствата – 2лв,3лв,4лв
Удостоверение за платен данък върху превозните средства /за МПС, рег.№, модел, година/ - 2 лв.