Административни услуги - Екология, земеделие, околна среда

Услуги в звено Eкология и околна среда в община Перущица

Нормативна база: Закон за опазване на околната среда; Закон за лечебните растения; Закон за управление на отпадъците; Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му; Закон за пчеларството; Закон за опазване на селскостопанското имущество; Закон за   ветеринарномедицинската дейност; Наредба за управление на отпадъците на територията на община Перущица; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Перущица.

Издаване на предписание за превозване и депониране на отпадъци и превозване на строителни отпадъци  на регионално  депо за отпадъци
Необходими документи:
•    Заявление образец - файл;
•    Квитанция за платена такса.
Срок на издаване : 7 дни
Цена на услугата: 3 лв.

Издаване на Заповед за отсичане и изкореняване на дълготрайни декоративни и/или с историческо значение дървета
Необходими документи:
•    Заявление по образец - файл;
Срок на издаване: 7 дни
Цена на услугата: 100 лв./бройка
Забележка: Услугата е платена, когато дърветата са в частна собственост, а Общината я извършва за сметка на собственика, по негово искане.

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на пчелни семейства
Необходими документи:
•    Искане по образец - файл;
•    Ветеринарномедицински дневник на пчелина;
•    Декларация за собственост на пчелни семейства;
•    Документ за платена такса.
Срок за издаване : 7 дни
Цена на услугата : Безплатна

Приемане на декларация за притежаване на регистрирано домашно куче, съгласно чл. 117 от Закона за местните данъци и такси и чл. 9 от Наредбата за регистриране и отглеждане на кучета на територията на Община Перущица
Необходими документи:
•    Декларация по образец - подава се в 3-месечен срок от придобиване на кучето - файл;
•    Копие от паспорта на кучето;
Срок за издаване : 7 дни
Годишна такса в размер на: 10 лв.

Регистрация на пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга
Необходими документи:
•   Заявление по образец - файл;
Срок за издаване : 7 дни;
Цена на услугата : Безплатно.

Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина.
Необходими документи:
•    Заявление свободен текст - файл,
Срок за издаване: 7 дни
Цена на услугата : 4 лв.

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър.
Необходими документи:
•    Заявление свободен текст - файл;
Срок за издаване: 7 дни;
Цена на услугата: 3 лв.