Административни услуги - Гражданско състояние

Удостоверения въз основа на Регистрите по гражданско състояние

Нормативна база: Семеен кодекс, Закон за гражданската регистрация, Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяните права на територията на община Перущица.

Удостоверение за раждане
Необходими документи:
•    Заявление - файл,
•    Валидни лични карти на родителите.
Удостоверението се издава само веднъж. За родени в чужбина деца, актовете за раждане се съставят в общината по постоянен адрес на майката.
Срок – до 7 дни след раждането
Услугата е безплатна.

Удостоверение за граждански брак и издаване на дубликат от акт за сключен граждански брак
Необходими документи:   
•    Заявление - файл;
•    Декларации по образец; 
•    Медицински свидетелства по образец;
•    Валидни лични карти;
При сключване на брак от чужденци - преведен и заверен документ за семейно положение от чуждата държава и законодателна справка съгласно Кодекса за международно частно право.
Срок - Удостоверението се издава при сключване на граждански брак.
Услугата е безплатна.

При издаване на дубликат сроковете са : 7 дни;цена при издаване на дубликат : 3лв.; бърза -4.50лв.; експресна -6 лв.

Акт за смърт на починало в град Перущица лице
Необходими документи:
•    Заявление - файл,
•    Медицинско съобщение за починало  в град Перущица лице, документ за самоличност на покойния.
Срок - веднага
Услугата е безплатна

Акт за смърт на починало в чужбина лице
Необходими документи:
•    Заявление - файл,
•    Преведен и заверен документ за смърт от чужбина,
•    Документ за самоличност на  заявителя, ако е наследник или упълномощено лице.
Срок - до 7 дни
Услугата е безплатна

Удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние
Необходими документи:
•    Заявление - файл,
•    Услугата се извършва срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно.
Издава се за лица, родени в град Перущица, при установена липса на съставен акт за раждане в актовите книги или при установена липса на съставен акт за смърт в актовите книги. Издаването на такова удостоверение е основание за съдебна процедура - съдебно решение за установяване датата на смъртта на лицето и  съставяне на акт за смърт.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата – 5 лв.
Бърза – 7,50 лв.; Експресна – 10 лв.

Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина
Необходими документи:
•    Заявление - файл,
•    Документи, издадени от звено „ГРАО”
•    Лична карта на лицето;
Поставя се специален печат, удостоверяващ истинността на  информацията в исканите документи и се  подписва от длъжностно лице притежаващо спесимен в Министерство на външните работи.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата – 5 лв.
Бърза – 7,50 лв.; Експресна – 10 лв.

Промяна  на данни в актовете по гражданско състояние по чл. 76 от ЗГР
Необходими документи:
•    Заявление - файл.
Документ за самоличност на  заявителя, ако е наследник или упълномощено лице.
Срок - до 7 дни
Такса за услугата – 3 лв.
Бърза- 4,50 лв.; Експресна – 6 лв.

Припознаване на  дете
Небходими документи:
•    Заявление - файл.
•    Документ за самоличност на  заявителя
Срок - до 7 дни
Такса за услугата – 3 лв.
Бърза- 4,50 лв.; Експресна – 6 лв.

Удостоверения въз основа на Регистъра на населението

Нормативна база: Закон за гражданската регистрация, Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2014 за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяните права на територията на община Перущица.

Удостоверение за семейно положение
Необходими документи:
•    Искане образец - файл,
•    Лична карта или  нотариално заверено пълномощно от титуляра.
Срок на издаване– до 7 дни
Цена на услугата – 5 лв.,
Бърза – 7,50 лв., Експресна -10 лв.

Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Необходими документи:
•    Искане образец - файл,
•    Лична карта или  нотариално заверено пълномощно от титуляра.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата – 5 лв.
Бърза – 7,50 лв., Експресна -10 лв.

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Необходими документи:
•    Искане по образец- файл,
•    Лична карта на лицето или нотариално заверено пълномощно,
•    Родствените връзки се доказват с лична карта, дубликати от удостоверение за раждане или удостоверение за наследници.
Срок - до 7 дни
Цена на услугата – 5 лв.,
Бърза  – 7,50 лв., Експресна -10 лв.

Удостоверени за родените от майката деца
Необходими документи:
•    Искане образец - файл,
•    Лична карта или  нотариално заверено пълномощно от титуляра.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата – 5 лв.,
Бърза –– 7,50 лв., Експресна -10 лв.

Удостоверение за правно ограничение
Необходими документи:
•    Искане образец - файл,
•    Лична карта или  нотариално заверено пълномощно от титуляра.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата –
 Бърза –

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Необходими документи:
•    Искане образец - файл,
•    Лична карта или  нотариално заверено пълномощно от титуляра.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата – 5 лв.
Бърза – 7,50 лв., Експресна -10 лв.

Удостоверение за вписване в регистъра на населението
Необходими документи:
•    Искане образец - файл,
•    Лична карта или  нотариално заверено пълномощно от титуляра.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата – 5 лв.
Бърза – 7,50 лв., Експресна -10 лв.

 Издаване на удостоверения за постоянен адрес след подаване за заявяване за заявления или промяна  на постоянен адрес
Необходими документи:
•    Искане по образец - файл,
•    Лична карта.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата  – 5 лв.
Бърза – 7,50 лв., Експресна - 10 лв.

Издаване на удостоверения за промени на настоящ адрес
Необходими документи:
•    Искане по образец - файл,
•    Лична карта.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата  – 5 лв.
Бърза – 7,50 лв., Експресна -10 лв.

Удостоверение за наследници
Необходими документи:
•    Искане по образец, подадено от наследник по закон или нотариално заверено пълномощно - файл,
•    Документ за самоличност,
•    Препис-извлечение от акт за смърт,
Издава се само за починали с постоянен адрес /местожителство/ в град Перущица.
Срок – до 7 дни
Цена на услугата – 4 лв.
Бърза – 6 лв., Експресна - 8 лв.