Банкови сметки за приходи в сила от 01.08.2020г.

Община Перущица
БУЛСТАТ 115246756

ВИДIBANBIC КОД ВИД ПЛАЩАНЕ
БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИBG24STSA93008416969600STSABGSF
Данък върху недвижимите имотиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 21 00
Данък върху наследстватаBG24STSA93008416969600STSABGSF44 22 00
Данък върху превозните средстваBG24STSA93008416969600STSABGSF44 23 00
Такса битови отпадъциBG24STSA93008416969600STSABGSF44 24 00
Данък въху придобиване на имущества по дарение и възмезден начин BG24STSA93008416969600STSABGSF44 25 00
Патентен данъкBG24STSA93008416969600STSABGSF44 14 00
Туристически данъкBG24STSA93008416969600STSABGSF44 28 00
Други данъциBG24STSA93008416969600STSABGSF44 34 00
Вноски от приходи на общински на общински предприятия и институцииBG24STSA93008416969600STSABGSF44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцияBG24STSA93008416969600STSABGSF44 40 00
Приходи от наеми на имуществоBG24STSA93008416969600STSABGSF44 41 00
Приходи от наеми на земяBG24STSA93008416969600STSABGSF44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметкиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозитиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 44 00
ДивидентBG24STSA93008416969600STSABGSF44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани вещиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от странатаBG24STSA93008416969600STSABGSF44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбинаBG24STSA93008416969600STSABGSF44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 55 00
Приходи от продажби на земяBG24STSA93008416969600STSABGSF44 56 00
Приходи от концесииBG24STSA93008416969600STSABGSF44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятияBG24STSA93008416969600STSABGSF44 58 00
Приходи от продажба на наматериални активиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 59 00
Глоби, сакнции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начетиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 65 00
Други неданъчни приходиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 70 00
Такси за технически услугиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 01
Такси за ползване на детски градиниBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазванетоBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдихBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услугиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 05
Такси за добив на кариерни материалиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 06
Такси за административни услугиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и друиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градиниBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по обаразованиетоBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 10
Такси за гробни местаBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 11
Други общински таксиBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 90
Приходи от такси на общините по Закона за опазване на околната средаBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 81
Такса за притежаване на кучеBG24STSA93008416969600STSABGSF44 80 13