Административни услуги

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ на община Перущица  

 

 Достъп до електронни административни услуги на община Перущица на следния адрес.       

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:
  Информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес: www.perushtitsa.bg и  https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_municipality_administrations- Административен регистър
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:
  Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
  Кмет на община е органът, който предоставя административни услуги;
 4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
 • Център за административно обслужване (ЦАО)
  Адрес: гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2
 • Е – адрес:  https://perushtitsa.bg;
  E-mail адрес: obshtina
  @perushtitsa.egov.bg
 • Тел.: 03143 22-52; 0888496964
  Работно време: от 08.00 до 17.00 часа без прекъсване

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
  Редът за предоставяне на услугата е описан във Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Перущица.

 

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
  Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на адрес:  www.perushtitsa.bg и  https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_municipality_administrations- Административен регистър

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
  Искания/заявления, включително за административни услуги /жалби/сигнали/предложения до Община Перущица се подават:

 

 • По пощата на адрес: 4225, гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2

 

чрез лицензиран пощенски оператор;

 

 • „На ръка” в Центъра за административно обслужване в административната сграда на община Перущица
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
 • На електронни пощи: obshtina@perushtitsa.egov.bg
 • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
 • Административни услуги могат да бъдат заявени чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 • Административни услуги могат да бъдат заявени и устно, за което се попълва протокол от длъжностно лице, пред което е заявена услугата.
 • Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:
  Община Перущица предоставя услугите си като електронни административни услуги на ниво 2 /съгласно дефиницията на Наредбата за административния регистър/ чрез сайта на общината и на ниво 3 чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Община Перущица са валидни до промяна на обстоятелствата
 • Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
  Информация, относно дължимите такси за съответните услуги е посочена в описанието на  Административните услуги.
  Начините за плащане в Община Перущица са:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  Информацията е налична в описанието на услугите в Административния регистър.
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
 •  

  Информацията е налична в описанието на услугите в Административния регистър.

   

  1. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги: obshtina@perushtitsa.egov.bg
  2. Начини на получаване на резултата от услугата: 
   – по пощата, на посочен от адресата адрес;
   – на ръка в Център за административно обслужване;
   – чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
   – по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
   – чрез Системата за сигурно електронно връчване;
   – чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

   

  Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.

   

  (1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Центъра за административно обслужване  на община Перущица и се регистрират в административната система по определения ред, определен във Вътрешните правила за деловодната дейност  и Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги
  (2) . За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в община Перущица на посочената за кореспонденция електронната поща: obshtina
  @perushtitsa.egov.bg, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно точка 5
  (3) . Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на община Перущица, същите се регистрират в информационната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.
  (5) . Заявленията за подаване на предложения, сигнали и жалби следва да съдържа следните данни:
  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на предложението, сигнала или жалбата;
  3. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

   

  Приемат електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/

   

  За да приемем за обработка Вашите документи, те трябва да отговарят на следните условия:

   

  • Документите да са текст или електронна таблица във формат за Microsoft Office, както и изображения във формат JPG или документ във формат PDF;
  • Документите да са изпратени на посочения от Община Перущица електронен адрес  obshtina@perushtitsa.egov.bg
  • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция;
  • Документите да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис;
  • Документите да не съдържат криптиран текст;
  • Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси;

   

  Комплексно административно обслужване

   

  При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Перущица, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

   

   

   

  Единен портал за достъп до електронни административни услуги

   

  АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

   

  1.      Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

   

  Идентификатор на услуга : 1992

   

  2.      Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

   

  Идентификатор на услуга : 2784

   

  3.      Възстановяване или промяна на име

   

  Идентификатор на услуга : 2033

   

  4.      Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

   

  Идентификатор на услуга : 9407

   

  5.      Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

   

  Идентификатор на услуга : 9409

   

  6.      Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

   

  Идентификатор на услуга : 9408

   

  7.      Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил - не повече от 3,5 тона

   

  Идентификатор на услуга : 9402

   

  8.      Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

   

  Идентификатор на услуга : 9404

   

  9.      Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

   

  Идентификатор на услуга : 9405

   

  10.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

   

  Идентификатор на услуга : 9403

   

  11.  Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

   

  Идентификатор на услуга : 9412

   

  12.  Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

   

  Идентификатор на услуга : 9401

   

  13.  Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж

   

  Идентификатор на услуга : 9406

   

  14.  Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

   

  Идентификатор на услуга : 9415

   

  15.  Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

   

  Идентификатор на услуга : 9414

   

  16.  Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

   

  Идентификатор на услуга : 9410

   

  17.  Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

   

  Идентификатор на услуга : 2001

   

  18.  Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

   

  Идентификатор на услуга : 2061

   

  19.  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

   

  Идентификатор на услуга : 2110

   

  20.  Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

   

  Идентификатор на услуга : 2126

   

  21.  Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

   

  Идентификатор на услуга : 2517

   

  22.  Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

   

  Идентификатор на услуга : 2111

   

  23.  Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

   

  Идентификатор на услуга : 2064

   

  24.  Издаване на виза за проектиране

   

  Идентификатор на услуга : 2083

   

  25.  Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

   

  Идентификатор на услуга : 2123

   

  26.  Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

   

  Идентификатор на услуга : 2020

   

  27.  Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

   

  Идентификатор на услуга : 2519

   

  28.  Издаване на заповед за изземване на имот

   

  Идентификатор на услуга : 2059

   

  29.  Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата...

   

  Идентификатор на услуга : 2043

   

  30.  Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

   

  Идентификатор на услуга : 2114

   

  31.  Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при...

   

  Идентификатор на услуга : 2012

   

  32.  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

   

  Идентификатор на услуга : 2063

   

  33.  Издаване на копие от подадена данъчна декларация

   

  Идентификатор на услуга : 2124

   

  34.  Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

   

  Идентификатор на услуга : 2000

   

  35.  Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

   

  Идентификатор на услуга : 2068

   

  36.  Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

   

  Идентификатор на услуга : 2093

   

  37.  Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

   

  Идентификатор на услуга : 2131

   

  38.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

   

  Идентификатор на услуга : 2039

   

  39.  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

   

  Идентификатор на услуга : 2034

   

  40.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

   

  Идентификатор на услуга : 2086

   

  41.  Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

   

  Идентификатор на услуга : 2031

   

  42.  Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

   

  Идентификатор на услуга : 2100

   

  43.  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в...

   

  Идентификатор на услуга : 2103

   

  44.  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни...

   

  Идентификатор на услуга : 2070

   

  45.  Издаване на разрешение за строеж

   

  Идентификатор на услуга : 2112

   

  46.  Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   

  Идентификатор на услуга : 2130

   

  47.  Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

   

  Идентификатор на услуга : 2041

   

  48.  Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

   

  Идентификатор на услуга : 1989

   

  49.  Издаване на скици за недвижими имоти

   

  Идентификатор на услуга : 2027

   

  50.  Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

   

  Идентификатор на услуга : 2058

   

  51.  Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

   

  Идентификатор на услуга : 2138

   

  52.  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

   

  Идентификатор на услуга : 2396

   

  53.  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

   

  Идентификатор на услуга : 2395

   

  54.  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

   

  Идентификатор на услуга : 2393

   

  55.  Издаване на удостоверение за декларирани данни

   

  Идентификатор на услуга : 2071

   

  56.  Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

   

  Идентификатор на услуга : 2091

   

  57.  Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

   

  Идентификатор на услуга : 2014

   

  58.  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

   

  Идентификатор на услуга : 2092

   

  59.  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

   

  Идентификатор на услуга : 2038

   

  60.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

   

  Идентификатор на услуга : 1998

   

  61.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

   

  Идентификатор на услуга : 2021

   

  62.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

   

  Идентификатор на услуга : 2078

   

  63.  Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във...

   

  Идентификатор на услуга : 2085

   

  64.  Издаване на удостоверение за наследници

   

  Идентификатор на услуга : 2016

   

  65.  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

   

  Идентификатор на услуга : 1997

   

  66.  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

   

  Идентификатор на услуга : 2107

   

  67.  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

   

  Идентификатор на услуга : 2134

   

  68.  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

   

  Идентификатор на услуга : 2133

   

  69.  Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен...

   

  Идентификатор на услуга : 1988

   

  70.  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

   

  Идентификатор на услуга : 2128

   

  71.  Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

   

  Идентификатор на услуга : 2079

   

  72.  Издаване на удостоверение за правно ограничение

   

  Идентификатор на услуга : 2108

   

  73.  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

   

  Идентификатор на услуга : 2104

   

  74.  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

   

  Идентификатор на услуга : 2056

   

  75.  Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

   

  Идентификатор на услуга : 2076

   

  76.  Издаване на удостоверение за родените от майката деца

   

  Идентификатор на услуга : 2057

   

  77.  Издаване на удостоверение за семейно положение

   

  Идентификатор на услуга : 2109

   

  78.  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

   

  Идентификатор на услуга : 2075

   

  79.  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

   

  Идентификатор на услуга : 2017

   

  80.  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

   

  Идентификатор на услуга : 2037

   

  81.  Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

   

  Идентификатор на услуга : 2073

   

  82.  Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

   

  Идентификатор на услуга : 2122

   

  83.  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

   

  Идентификатор на услуга : 2036

   

  84.  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

   

  Идентификатор на услуга : 2084

   

  85.  Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

   

  Идентификатор на услуга : 2119

   

  86.  Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните...

   

  Идентификатор на услуга : 2002

   

  87.  Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

   

  Идентификатор на услуга : 2081

   

  88.  Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

   

  Идентификатор на услуга : 2391

   

  89.  Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за...

   

  Идентификатор на услуга : 1991

   

  90.  Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

   

  Идентификатор на услуга : 2060

   

  91.  Изменение на план на новообразувани имоти

   

  Идентификатор на услуга : 2518

   

  92.  Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

   

  Идентификатор на услуга : 2006

   

  93.  Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

   

  Идентификатор на услуга : 9413

   

  94.  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

   

  Идентификатор на услуга : 9411

   

  95.  Категоризация на заведения за хранене и развлечение

   

  Идентификатор на услуга : 2088

   

  96.  Категоризация на места за настаняване

   

  Идентификатор на услуга : 2047

   

  97.  Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

   

  Идентификатор на услуга : 2390

   

  98.  Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

   

  Идентификатор на услуга : 2878

   

  99.  Одобряване изменението на кадастрален план

   

  Идентификатор на услуга : 2115

   

  100.                     Одобряване на подробен устройствен план

   

  Идентификатор на услуга : 2117

   

  101.                     Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

   

  Идентификатор на услуга : 2024

   

  102.                     Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво...

   

  Идентификатор на услуга : 1990

   

  103.                     Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

   

  Идентификатор на услуга : 2040

   

  104.                     Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

   

  Идентификатор на услуга : 2120

   

  105.                     Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 14 ноември 2021 г.

   

  Идентификатор на услуга : 910003

   

  106.                     Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 14 ноември 2021 г.

   

  Идентификатор на услуга : 910001

   

  107.                     Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 14 ноември 2021 г.

   

  Идентификатор на услуга : 910002

   

  108.                     Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация

   

  Идентификатор на услуга : 910007

   

  109.                     Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите на 14 ноември 2021 г.

   

  Идентификатор на услуга : 910006

   

  110.                     Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

   

  Идентификатор на услуга : 910005

   

  111.                     Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 14 ноември 2021 г.

   

  Идентификатор на услуга : 910004

   

  112.                     Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател

   

  Идентификатор на услуга : 91000

   

  113.                     Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

   

  Идентификатор на услуга : 2089

   

  114.                     Предоставяне на достъп до обществена информация

   

  Идентификатор на услуга : 2

   

  115.                     Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

   

  Идентификатор на услуга : 2113

   

  116.                     Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.

   

  Идентификатор на услуга : 2050

   

  117.                     Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

   

  Идентификатор на услуга : 1994

   

  118.                     Припознаване на дете

   

  Идентификатор на услуга : 2053

   

  119.                     Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата...

   

  Идентификатор на услуга : 2097

   

  120.                     Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен...

   

  Идентификатор на услуга : 2098

   

  121.                     Промяна в актовете за гражданско състояние

   

  Идентификатор на услуга : 2132

   

  122.                     Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.

   

  Идентификатор на услуга : 2008

   

  123.                     Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

   

  Идентификатор на услуга : 2025

   

  124.                     Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

   

  Идентификатор на услуга : 2087

   

  125.                     Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете...

   

  Идентификатор на услуга : 2062

   

  126.                     Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

   

  Идентификатор на услуга : 2834

   

  127.                     Справки (устни и писмени) от кадастъра

   

  Идентификатор на услуга : 2099

   

  128.                     Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

   

  Идентификатор на услуга : 2095

   

  129.                     Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

   

  Идентификатор на услуга : 2054

   

  130.                     Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

   

  Идентификатор на услуга : 2023

   

  131.                     Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и...

   

  Идентификатор на услуга : 2394

   

  132.                     Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

   

  Идентификатор на услуга : 2080

   

  133.                     Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

   

  Идентификатор на услуга : 920001

   

  134.                     Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

   

  Идентификатор на услуга : 2018

   

  135.                     Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

   

  Идентификатор на услуга : 2082

   

  136.                     Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през...

   

  Идентификатор на услуга : 2005