Механизъм лична помощ

 

Община Перущица приема заявления от кандидат-потребители за включване в механизма лична помощ и кандидати  за длъжността „асистент”. 

Съгласно новия Закона за личната помощ, право на асистент имат:
1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.  
2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.  
3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

 

І. Документи за кандидатстване на потребители за включване в механизма на личната помощ:

1.Заявление-декларация за предоставяне на лична помощ - бланка;  
2.Направлението с определения брой часове, издадено от дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски; 
3.Документ за самоличност (лична карта, паспорт, акт за раждане за децата до 14 годишна възраст) - за справка или документ за самоличност на упълномощеното лице или законния представител (родител, настойник, попечител) - за справка. 
Документите се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) до кмета на общината. В случай, че заявлението не се подава лично, следва да се приложи копие на пълномощното, даващо право на друго лице да подаде заявлението от името на кандидат-потребителя или документ за попечителство (не се отнася за законните представители - родители на деца до 18 годишна възраст).

В заявлението лицето (или законния му представител) декларира, че не получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие:
1.Добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга. 
2.До 380 лв. (в зависимост от броя на определените в направлението часове) от месечната помощ, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Даденото съгласие за превеждане на посочените суми е задължително условие, като превода се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

 

ІІ. Документи за кандидатстване за работа за длъжността „Aсистент”

1.Заявление-декларация по образец - бланка;
2.Автобиография по образец - бланка;
3.Декларация от кандидата за асистент по реда на чл.26, ал.1, т.3 от Закона за лична помощ по образец - бланка;
4.Декларация от кандидата за асистент за съгласие за работа с личните данни на кандидата по образец - бланка;
5.Декларация от кандидата за асистент по реда на Закона за личната помощ по образец - бланка; 
6.Копие на документ, удостоверяващ завършено обучение по сходни програми или проекти (при наличие);   
7.Документ за самоличност (лична карта) - за справка.

Асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Перущица може да предложи подходящо лице от списъка за кандидатите за асистенти.

Срок за подаване на документи за потребители и асистенти - постоянен.

Документи се подават в дните от понеделник до петък от 9:00 до 16:00 часа в сградата на общината при г-жа Надежда Дардова на адрес: гр. Перущица, ул. «Отец Паисий» № 2.

 

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени от г-жа Надежда Дардова в сградата на общината или да бъдат изтеглени от настоящата обява. На входа на сградата на общината ще бъдат изнасяни списъци с кандидатите за работа, които се допускат до интервю, с дата, място и час на провеждане на интервюто.

 

 

За контакти:

Надежда Дардова – координатор  ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ – тел . 03143 2580 и 0898 689 951