Трайно ползване на "Язовир" в поземлен имот № 000738 по КВС в землището на гр. Перущица, местност "Батен"

Дата на публикуване: 
26.07.2016
Описание: 

Обект на концесията:
Площ 33, 468 дка, представляваща поземлен имот № 000738 по КВС на землището на гр. Перущица, местност "Батен", актуван с АОС № 5/29.03.2011 г. -  вписан в Агенция по вписванията - служба - гр. Пловдив, вх. рег. № 7071/31.03.2011 г., том 20, дело 23/2011, дв.вх. рег. № 6778/31.03.2011 г., начин на трайно ползване "Язовир". При граници на поземлен имот: поземлен имот № 310041 - гора в земеделски земи - ДГФ; поземлен имот № 310030, пасище, мера община Перущица; чл. 19, поземлен имот № 310047 заселена територия на ДАГ ДГС Кричим и поземлен имот № 310042 пасище, мера на община Перущица - ООФ.

Описание и обем на услугите
Управлението и поддържането със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, чрез отглеждане на риба и/или други видове аквакултури, Напояване на прилежащите земеделски земи в м."Батен" и в м." Каменки", както и получената по съответната технология продукция от тях, организирането на любителски и спортен риболов, предоставянето на спортно-туристически услуги и отдих, както и всички други дейности, които биха могли да съпътстват основната дейност, без да я препятстват, с цел задоволяване потребностите на гражданите и гостите на община Перущица. Допълнителният предмет е: извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията; извършване на мероприятия свързани с ерозийни въздействия; извършване на мероприятия свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации; постоянно наблюдение на язовирната стена; подобряване на поливните условия за прилежащите земеделски земи в м." Батен" и м. " Каменки"; извършване на риск на концесионера и със средства осигурени от него на строителни и монтажни работи върху имота, във връзка с поставяне на преместваеми обекти; в резултат на разселването на риба за риболов ще се запази фауната в района; задоволяване на нарастналите нужди от активен спортен риболов и отдих на хората от общината; съпътстваща дейност - извършването на други разрешени от закона стопански дейности свързани с основната - развлекателни атракционни, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход. Други стопански дейности: рибовъдство и/или отглеждането на други видове аквакултури; спортен риболов; отдих на гражданите и гостите на общината;. други дейности разрешени от закона като увеселителни атракции и други развлекателни дейности,;напояване на прилежащите земеделски земи в м. "Батен" и в м. "Каменки".

Обявлението за концесията е обнародвано в електронното издание на Държавен вестник под №1 от 25.07.2016 г.

  

Съобщение от 26.07.2016 г.