СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани, че има следното Инвестиционно предложение: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Радост“ и ДГ „ Тракийче“ в гр. Перущица“, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 детска градина „реконструкция, ремонт, оборудване и / или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включваща детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ От мярка №7 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. Необходимо е да бъдат ремонтирани и подменени отоплителните, електрическите и ВиК инсталациите, както и ремонт на кухни, бани, тоалетни, и закупуване на ново обзавеждане на ДГ „Радост” и ДГ „ Тракийче“ в гр. Перущица. Чрез обновяването и ремонта на сградите се цели по-добри условия за отглеждане и възпитаване на децата.

 

Възложител: Община Перущица

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2

Лице за контакти: Светла Кирчева – Директор на дирекция САБОСХДЕП, тел. 0882946331

Имейл: perushtitsa_ob@abv.bg

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

05.06.2018