СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатацията на съществуващ обект.

30.08.2021
Документ: