Стратегии и програми

Програма за Управление на Кмета на Община Перущица за 2016-2019 година. 

Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2016г.   

Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2017г.  

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г.      

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.   

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018г.       

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г.   

Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.  

Програма за развитие на туризма в Община Перущица 2017-2019г.   

Програма за енергийна ефективност на Община Перущица 2017-2020г.   

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г.     

Програма за управление на отпадъците на територията на община Перущица 2018-2020г. 

 

Годишен отчет 2018 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2017 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2016 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2022 г. 

 

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2015 г.   

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2016 г.  

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2017 г.   

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2018г.   

 

Социална стратегия на Община Перущица 2016-2020 г.   

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016-2020 год.  

Общинска стратегия за личносттно развитие на децата и учениците в община Перущица 2018-2020 г. 

 

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2017 год.

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2018 год.    

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2019 год.   

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2020 год.   

План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Перущица  

План за младежта на Община Перущица за 2016 год.   

План за младежта на Община Перущица за 2017 год.    

План за младежта на Община Перущица за 2018год.    

План за младежта на Община Перущица за 2019год.      

Годишен план на дейносттите за подкрепа на личносттното развитие на децата и учениците в община Перущица за 2018 г.    

Общински План на Община Перущица в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020г.