Социални услуги

 

С Решение № 49 , взето с Протокол № 6 от 27.05.2021г., изм. и доп. с Решение № 56, взето с Протокол № 7 от 17.06.2021г. на Общински съвет – Перущица е създадено ОП «БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ»

 

 В чл. 3 от Правилника на общинското предприятие са определени сферите на дейност на същото, включително и социалната сфера:

 

Чл. 3. Общинско предприятие  „Благоустрояване, спорт и социални дейности” се създава за изпълнението на общински дейности и има предмет на дейност:

 

1.            1.благоустрояване на обществените територии чрез стопанисване и поддръжка зелените ивици, площи, цветни алеи, дървестни насъждения по улици и паркове, както и създаването и поддържането на нови такива; поддържане на паркова мебел и елементи на градското обзавеждане;

 1. ремонт, поддръжка и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура общинска собственост;
 2. поддържане и стопанисване на гробищен парк;
 3. поддръжка и текущ ремонт на имоти и вещи общинска собственост; поддържане и ремонт на системата за улично осветление на територията на общината;
 4. организиране почистването на обществени територии и поддържането на чистотата;
 5. подпомагане дейности по организация и провеждане на общински мероприятия;
 6. стопанисване, управление, експлоатация и контрол на общинска собственост със спортно предназначение;
 7. организиране на спортни мероприятия и учебно-тренировъчна и състезателна дейност;
 8. предоставя социални услуги на възрастни хора, хора в неравностойно положение, самотни хора от община Перущица;
 9. администрира и осъществява  предоставяне на социална услуга «Асистентска подкрепа» на територията на общината;
 10.  организира и ръководи дейността по предоставяне на механизма «Лична помощ»;
 11. приготвя и предоставя храна на възрастни хора, самотноживеещи, и хора с увреждания;

 12. организирани, координиране и контролиране изпълнението на програмите за временна заетост

 ОП «БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» извършва дейности свързани с финансиране от страна на държавата, общината и Европейския съюз по социални програми и проекти относими към социалните дейности