Служебно съобщение

Изх. №ТСУ-33-(26)/13.06.2018 г.

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
ГР. ПЕРУЩИЦА
УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2
ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ
РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Собственик на ПИ №099470, ПИ 099466 – полски пътища,
ПИ 099008 – нива, местност „ Ленищата“
по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Във връзка с представеният със Заявление с вх. №ТСУ-33/23.01.2018 г. от „Новарто инвест“ ООД, ЕИК 202536382 с адрес: гр. Перущица, ул. „ Виктор Юго“ №3, представлявано от управителя си Борислав Любомиров Минков, за процедиране в Община Перущица проект за обект: „ ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди имоти, с номера: 099005, 099006, 099007, 099010, 099011, 099036, 099037, 099038, 099049, 099050, 099051, 099052, 099055, 099056, 099071, 099072, 099076, 099445, 099461, 099462, 099467,099469), гр. Перущица, Община Перущица, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед № 111/ 05.06.2018 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проекта.
В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право и ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд..

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №111/05.06.2018 г. на Кмета на Община Перущица

Съобщението е поставено и на таблото за съобщения в сградата на Община Перущица.

13.06.2018