Служебно съобщение

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Перущица, гр. Перущица съобщава, че в Брой №48 от 08.06.2018 г. на Държавен вестник е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, представен за разглеждане и приемане на проект за обект : „Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП - ПУР) за една структурна единица от вилна зона, местност „Паметника“, ЕКАТТЕ 55909, земл. на гр. Перущица, общ. Перущица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с №702.87 и ПИ №702.88 по плана на новообразуваните имоти, за промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ“.

Проектът е изложен в сградата на Община Перущица, ет.3, стая №5. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представеният проект до служителите на Общинската администрация - гр. Перущица.

Приложение : Копие от „ Държавен вестник“, бр. 48 от 08.06.2018 г.

Обявлението е поставено на таблото за уведомления, находящо се в партерния етаж на сградата на Община Перущица, гр. Перущица.

08.06.2018
Документ: