Служебно съобщение

Изх.№ ТСУ-109-(7)/08.06.2018 г.

ДО: КОСТАДИН РАНГЕЛОВ ВИТАНОВ

УЛ. „ ГЕРГАНА“ №5, ЕТ.3, АП.7

ГР. ПЛОВДИВ

Насл. на Рангел Асенов Витанов

Собственик на ПИ 501.1864, кв.28

По ЗРП на гр. Перущица от 1989 г.

 

УВАЖАМИ ГОСПОДИН ВИТАНОВ,

В качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ на основание чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ и на основание чл. 61, ал.3 от АПК, Ви уведомяваме за представен в Община Перущица за процедиране и одобряване на проект за: „Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на част от кв.28 по ПРЗ на гр. Перущица, одобрен със Заповед №509/22.06.1989 г. на Кмета на Община Родопи, община Перущица, област Пловдив: в обхват УПИ XV, XVI и XVII от кв. 28 по ПРЗ на гр. Перущица (ПИ 1871 и 1864) без промяна на УПИ V - зеленина, във връзка с постъпило Заявление с вх. № ТСУ-109/15.03.2018 г. до Кмета на Община Перущица от Александър Дардов, Руска Дардова, Димитър Лозанов, Йорданка Лозанова в качеството си на собственици на ПИ 1871 за който са образувани УПИ XV, XVI, XVII от кв.28 по действащия план на гр. Перущица.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването, като заинтересовани собственици по реда на чл.131 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в изложен в Община Перущица, етаж III,стая №5, и изразите, ако смятате за необходимо, писмено становище, искания и евентуално възражение по предвижданията на проекта всеки делничен ден от 08.00 – 17.00 часа.

Съобщението е поставено и на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица.

08.06.2018