СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ 01.07.2021Г.