Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 18.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. 18.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Перущица 08.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Общински план на община Перущица в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020г) 16.10.2018 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Перущица 12.10.2018 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права територията на Община Перущица 27.08.2018 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект на Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2018г. 23.04.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Перущица 2018-2020г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Перущица за 2018г. 23.04.2018 За обсъждане Файл Проект
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Перущица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 18.04.2018 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства 17.04.2018 За обсъждане PDF icon Проект

Страници