О Б Я В А

I. Със заповед №252/18.12.2017год. на Кмета на Общината е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на:

1. Урегулиран поземлен имот VI-353 от квартал 31 по регулационния план на гр. Перущица от 1989г. с площ от 468 кв.м., отреден за жилищна застрояване,при начална тръжна цена в размер на 8900лв. без ДДС. Депозит – 1068 лв.

2. Урегулиран поземлен имот ХХIII-2141 от квартал 49 по регулационния план на гр. Перущица от 1989г. с площ от 386 кв.м., отреден за жилищна застрояване,при начална тръжна цена в размер на 8700лв. без ДДС. Депозит – 1044 лв.

Търгът ще се проведе на 25.01.2018 г. от 14.00 часа в зала №15 в сградата на Oбщината. Тръжната документация се закупува от деловодството срещу 50лв. за всеки имот, до 16.30ч. на 23.01.2018г., при втори търг - до 16.30 часа на 20.02.2018г.

Оглед на обектите-всеки работен ден до деня на търга от 10 часа до 12 часа след представен документ за закупена тръжна документация.

Срок за регистрация за участие в търга-до 16.30 часа на 24.01.2018г. При неявяване на нито един участник на първи търг, втори търг ще се проведе на 22.02.2018 г. при същите условия със срок за регистрация за участие - до 16.30 часа на 21.02.2018 г.

II. Със заповед №253.12.2017 год. на кмета на Общината е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение №13 с обща полезна площ 13 кв.м., ведно с приспадащите се общи части от 4 кв.м, намиращо се на партера в сградата на Поликлиниката – гр.Перущица, ул. „Цар Борис I“ №15, с начална тръжна месечна наемна цена 30 лв. без ДДС за срок от три години.

Търгът ще се проведе на 25.01.2018 год. от 15.00 часа в зала №15 в сградата на общината. Тръжната документация се закупува от деловодството срещу 50 лв. до 16.30 ч. на 23.01.2018 г., при втори търг – до 16.30 ч. на 20.02.2018 г. Депозит за участие - 5 лв. Оглед на обектите-всеки работен ден до деня на търга от 10 часа до 12 часа след представен документ за закупена тръжна документация.

Срок за регистрация за участие в търга-до 16.30 часа на 21.01.2018 г. При неявяване на нито един участник на първи търг, втори търг ще се проведе на 22.02.2018год. при същите условия със срок за регистрация за участие – до 16.30 ч. на 21.02.2018 год.

21.12.2017