ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЩИНА  ПЕРУЩИЦА 

гр. Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53

e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg

В община Перущица има свободно работно място главен специалист „Строителство” в звено ”Устройство на територия” към Дирекция „Строителство, архитектура, благоустройство, общинска собственост, хуманитарни дейности, европейски проекти”.

Основни области на дейност на длъжността:
Изготвяне на технически анализи за обекти общинска собственост при строителство и ремонт на същите, 
- Изготвяне на технически документи за въвеждане в експлоатация на строителни обекти, 
- Изготвяне на документи, свързани поддръжка на сградния фонд на общината, 
- Участия в комисии по ЗУТ.

Изискванията за заемане на длъжността  са следните:
Образование : средно 
Професионален стаж : 2 години 
Умения: Компютърна грамотност, работа в екип, комуникативност, работоспособност
Трудово възнаграждение:  от 560лв. до 1000лв.

Начин на кандидатстване: със СVи документи към него подадени в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg до 29.11.2019

14.11.2019