Новини

ПЕРУЩИЦА ДОМАКИН НА БАЛКАНИАДА ПО БАДМИНТОН
17.10.2018

Балканиада по бадминтон за момичета и момчета на възраст до 13 години ще се проведе в Многофункционална спортна зала „Перущица“ в гр. Перущица от 19.10.2018 г. до 21.10.2018 г. Очаква се да участват над 100 състезатели от 7 балкански държави – Албания, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония и България. Отборните и индивидуални срещи ще се провеждат в трите състезателни дни, с начален час 10,00 ч.

Обявление за конкурс за длъжност "Юрисконсулт"
17.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

І. Конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Община Перущица.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заеманата длъжност:

1. Минимални изисквания:

- образователна степен – магистър;

- професионлна област – право, удостоверение за юридическа правоспособност

- Ранг – V младши;

Информация за планувана профилактика от ВиК-Пловдив
17.10.2018

Във връзка с получено уведомление от ВиК-Пловдив, информираме гражданите на Община Перущица, че във връзка с провеждане на планувана профилактика на помпената станция в района на Червената църква,

захранването с питейна вода ще бъде преустановено на 18.10.2018г. /четвъртък/ от 09:00 до 15:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ
16.10.2018

Свободни работни места към 16.10.2018 год. от ДБТ "Родопи" гр. Пловдив

ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2018Г.
15.10.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
12.10.2018

Към Изх. № ТСУ-250-(4)/12.10.2018 г.

ПРЕПИС

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО: КИНКА ЯНЧЕВ А от ГР. ПЛОВДИВ

Насл. на Катя Янчева Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909, КВС на гр. Перущица

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНЧЕВА,

Заповед за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи
11.10.2018
Решение № ПВ-33-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за: "Програма за управление на отпадъците на община Перущица за периода 2018-2020г."
10.10.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10.10.2018

П Р Е П И С

Към изх.№ТСУ-118-(15)/10.10.2018 г.

ДО: ДИМИТЪР КРЪСТИЛОВ ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА

Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ №702.86, по плана на новообразуваните имоти м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТИЛОВ,

 

Заповед относно членовете в Консултативния съвет по туризма
04.10.2018

Страници