Изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв.5, УПИ XIV-2147 по ПРЗ на гр. Перущица, община Перущица

03.11.2021