Публичен регистър на подадени декларации по чл.35 и чл.37 ал.1 т.12-14 от ЗПКОНПИ

Трите имена на служителя Входящ номер Длъжност Декларация
Анастасия Мундева-Бакалова Главен инженер PDF icon pdf
Борислава Борисова-Дардова Гл. експерт Стопански дейности PDF icon pdf
Веселина Вачкова Директор Исторически музей PDF icon pdf
Виолета Косева Гл.експерт екология и земеделие PDF icon pdf
Деница Тонкова специалист Европейски политики PDF icon pdf
Екатерина Бабакова Старши счетоводител PDF icon pdf
Жана Стоянова Гл. експерт Общинска собственост PDF icon pdf
Иван Витанов Гл. експерт Сигурност на информацията PDF icon pdf
Йордан Витанов Главен специалист строителство PDF icon pdf
Костадин Тонов Юрисконсулт PDF icon pdf
Краснойка Кушева Секретар PDF icon pdf
Кристина Косева Гл. експерт ЕП PDF icon pdf
Лидия Панова Гл. специалист ГРАО PDF icon pdf
Любомира Енева Гл. експерт приходи PDF icon pdf
Магдалена Божкова Директор Дирекция "Бюджет, ФСД и АО" PDF icon pdf
Мария Джингарова Директор ДГ "Тракийче" PDF icon pdf
Мария Димитрова специалист PDF icon pdf
Недка Аризанова Директор ДГ "Радост" PDF icon pdf
Николина Лозена специалист PDF icon pdf
Николина Богоева Старши счетоводител PDF icon pdf
Павлина Попова-Кирачена Гл. експерт Хуманитарни дейности PDF icon pdf
Паулина Михова главен специалист кабинет Кмет и тех ническо обсл. ОбС PDF icon pdf
Саша Латева-Бонева Гл. инспектор МДТ PDF icon pdf
Светла Кирчева Директор Дирекция "САБОСХДЕП" PDF icon pdf
Стоянка Ковачева Старши счетоводител PDF icon pdf
Стоянка Тодорчева Гл. специалист АО PDF icon pdf
Таня Антонова гл. експерт УЧР PDF icon pdf