ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2019Г.

       Във връзка с гроздоберната кампания 2019г., напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2019г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив. 

       Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009г. е най-късно до 15 януари.

    Съгласно горепосоченото и чл. 8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. за физическите лица и от 2000 до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци ако не подлежи на по-тежко наказание.

      

12.11.2019