Банкови сметки за приходи

Община Перущица
БУЛСТАТ 115246756

ВИДIBANBIC КОД ВИД ПЛАЩАНЕ
БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИBG59FINV91508416969685FINVBGSF
Данък върху недвижимите имотиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 21 00
Данък върху наследстватаBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 22 00
Данък върху превозните средстваBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 23 00
Такса битови отпадъциBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 24 00
Данък въху придобиване на имущества по дарение и възмезден начин BG59FINV91508416969685FINVBGSF44 25 00
Патентен данъкBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 14 00
Туристически данъкBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 28 00
Други данъциBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 34 00
Вноски от приходи на общински на общински предприятия и институцииBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцияBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 40 00
Приходи от наеми на имуществоBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 41 00
Приходи от наеми на земяBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметкиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозитиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 44 00
ДивидентBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани вещиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от странатаBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбинаBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 55 00
Приходи от продажби на земяBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 56 00
Приходи от концесииBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятияBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 58 00
Приходи от продажба на наматериални активиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 59 00
Глоби, сакнции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начетиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 65 00
Други неданъчни приходиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 70 00
Такси за технически услугиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 01
Такси за ползване на детски градиниBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазванетоBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдихBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услугиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 05
Такси за добив на кариерни материалиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 06
Такси за административни услугиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и друиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градиниBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по обаразованиетоBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 10
Такси за гробни местаBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 11
Други общински таксиBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 90
Приходи от такси на общините по Закона за опазване на околната средаBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 81
Такса за притежаване на кучеBG59FINV91508416969685FINVBGSF44 80 13