Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ
29.03.2017
Община Перущица, съобщава, че в брой №25 от 24.03.2017 г. на Държавен вестник е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за представен за разглеждане и приемане на проект за обект : „ Подробен...
Промяна на банковите сметки за приходи
23.03.2017
Считано от 03.04.2017 г. Община Перущица променя банковата си сметка за приходи. Новите сметки за местни данъци и такси можете да намерите в прикаченият файл.
Кампания за директни плащания 2017
22.03.2017
ОСЗ- Стамболийски информира земеделските стопани, че стартира подаване на заявления за директни плащания за директни плащания за кампания 2017.   Срокът за подаване на Заявленията е до 15.05...
Заповед относно пожароопасен сезон
21.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ
15.03.2017
Във връзка направено мотивирано искане, изложено в писмено Заявление с вх. №ТСУ-89/09.03.2017 г. до Кмета на Община Перущица от Антоанета Петрова Митева, в качеството си на собственик на УПИ XXII –...