Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Одобряване на проект за: „ ПУП – ПП за водопровод до ПИ 201.283, м. „Баждарника“ по КК на гр. Перущица, представляващ УПИ I-201 282 за обществено обслужване и складови дейности“
18.09.2019
ВХ. № ТСУ-297-/5/18.09.2019Г. С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 61 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ, и в качеството Ви на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ,...
СЪОБЩЕНИЕ до наследниците на Офелия Семерджиева
17.09.2019
Допълнителна информация за комплексни прегледи Остеопороза
16.09.2019
В град Перущица ще дойде: д-р Пламен Луканов, ревматолог – специалист с нов апарат - американски остеометър с високо качество. Консултация и препоръки за профилактика, консултация за ставни проблеми...
Обява за публичен търг с явно наддаване
13.09.2019
  О Б Я В А Със Заповед №267/10.09.2019 год. на Кмета на Общината е открита процедура публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на стоматологичен кабинет -...
Изплащане на парична помощ във връзка с доброволно клане на прасета по отношение заболяването Африканска чума по свинете
12.09.2019
Профилактични прегледи за Остеопороза
12.09.2019
В град Перущица ще дойде: д-р Пламен Луканов, ревматолог – специалист с нов апарат - американски остеометър с високо качество. Консултация и препоръки за профилактика, консултация за ставни проблеми...
СЪОБЩЕНИЕ
10.09.2019
Уважаеми дами и господа,       Във връзка с обществена поръчка на Министерство на туризма е открита процедура за „Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на...