Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Обявление за конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Община Перущица
14.11.2018
О Б Я В Л Е Н И Е:   І. Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Община Перущица. ІІ. Минимални и специфични изисквания за заеманата длъжност: 1. Минимални и специфични изисквания: -...
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
06.11.2018
Изх. № ТСУ – 502/4/06.11.2018г. ДО: КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА Относно:ПИ №099374, ПИ № 099380 зем. земи с НТП – жилищна...
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица
02.11.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
02.11.2018
Към Изх. № ТСУ-118-(19)/02.11.2018 г. ПРЕПИС С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО: ОЛГА КРЪСТИЛОВА С НАСТОЯЩ АДРЕС ГР. ПЛОВДИВ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС ГР. ПЕРУЩИЦА Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ...
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
01.11.2018
В навечерието на Деня на Народните будители учениците от ОУ „Петър Бонев“ преминаха в традиционното празнично шествие през целия град до Дановото училище, където поднесоха венец и представиха...
Граници на услугата по събиране и извозване на битови отпадъци
31.10.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
30.10.2018
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр...